Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2012. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló


III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2013, 2014, 20152016, 2017, 2018. I. és II. negyedév


III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététek előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

-


III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet eseténa vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magysabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az értékkiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Letöltés


III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-


III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított (így különösen egyesület támogatására,foglalkoztatottak szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkalösszefüggő kifizetésekre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-


III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rekonstrukció

Rudas Gyógyfürdő rekonstrukció

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Dokumentációk, szerződések, előzetes vitarendezési kérelmek, jogorvoslati eljárások, egyéb

Király Gyógyfürdő rekonstrukciója és bővítésének tervezési munkái - Ötletpályázati eljárás