Keresés

Online jegyvásárlás

Játékszabályzat

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Elevenpark nyereményjáték
2022. július 26- augusztus 08.
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLY

 

1.      A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (székhelye: 1034 Budapest, Szőlő utca 38., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043152 nyilvántartva a Fővárosi Bíróság Cégbíróságánál, adószám: 12165814-2-44, továbbiakban: „Szervező” vagy „BGYH Zrt.”).

 A Játékban való részvétel jelen Hivatalos Játékszabály automatikus elfogadását jelenti.

 2.      A nyereményjáték időtartama, részvételi feltételek
A Játék időtartama: 2022. július 26. 12:30 óra – 2022. augusztus 08. 12:00 óra.
A Játékban kizárólag az a személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  • Magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
  • cselekvőképes természetes személy (korlátozottan cselekvőképes Játékos esetén a nyeremény átvételére a nyertes Játékos törvényes képviselője jogosult),
  • aki a Budapest Gyógyfürdői Facebook oldalának https://www.facebook.com/BudapestGyogyfurdoi rajongója („Like-olója”).

 3.      A Játék nyereményei
A Játék időtartama alatt a Budapest Gyógyfürdői Facebook oldalának rajongói („Like-olói”) között a BGYH Zrt. az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

  •  1 db Elevenpark családi belépő ( 2 felnőtt, 2 gyerek).

 4.      A nyertesek kisorsolása és értesítése, a nyeremények beváltása
A Játék lezárultát követően, a sorsolást a Szervező számítógépes rendszeren keresztül végzi, amely során a nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra.

 A sorsolás helyszíne és időpontja:

 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
2022. augusztus 09. 13:00 óra.

 A BGYH Zrt. a nyertes Játékos azonosítását követően e-mailben/Facebook üzenet útján vagy egyéb, a BGYH Zrt. részére megadott elérhetőségein értesíti. A nyertes legkésőbb 3 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét, illetve egyeztetni nyeremény átadásáról. Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik, úgy a nyereményre való jogosultságát ezen időponttal automatikusan elveszíti és a nyereményről a BGYH Zrt. jogosult rendelkezni.

 Amennyiben a nyertes Játékos részére a nyeremény átadása a fentiek szerint meghiúsul, vagy egyéb okból meghiúsul, úgy a nyeremény nem kerül kiosztásra, tartalék nyertes nincs, a nyeremény megszerzésére egyéb játékos nem jogosult.

 A Szervező a játék során kiosztott nyeremények vonatkozásában kijelenti, hogy a hatályos adózási szabályok alapján a kapcsolódó személyi jövedelemadó befizetési kötelezettségnek eleget tesz.

 5.      A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékról információk a Játék ideje alatt a Budapest Gyógyfürdői Facebook oldalán találhatók.

6.      A nyereményjátékból való kizárás
A Játékban nem vehetnek részt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint ezen személyek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 Szervező jogosult a Játékból kizárni azt a Játékost, aki a Játék során a játékszabályban foglaltakat megszegi, vagy a Játék során egyéb módon a csalást követ el, vagy rosszhiszeműen jár el.

 A nyereményjátékban nem vehet részt az a Játékos, amely a 6. pont szerinti adatainak jelen nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű kezelése, továbbítása, felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik.

 7.      Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság felel, mint adatkezelő.

 A Játékos a játékban való részvétellel is kifejezetten elfogadja, és beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játék során a Budapest Gyógyfürdői Facebook oldalán a játékban való részvétellel megadott adatait a Szervező a jelen Játékkal összefüggésben is kezelje, továbbá a Szervező a Játékos Facebookon nevét közzétegye nyertessége esetén.

 A játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a BGYH Zrt. "Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat”-át, a BGYH Zrt. az adatkezelést ezen szabályzat 2.27. pontja alapján végzi. A BGYH Zrt. a játék során Játékos Facebookon megadott nevét tárolja.

A BGYH Zrt. "Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat"-a és az "Adatkezelési tájékoztató"-ja megtalálható a BGYH Zrt. hivatalos honlapján (http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok).

 A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a nyereményjátékból fakadó kötelezettségek gördülékeny biztosítása, a zavartalan és gyors kapcsolatfelvétel és kommunikáció érdekében, a nyereményjátékban való részvételhez adták meg. A nyereményjáték időtartalma alatt a BGYH Zrt. és a Játékos kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat csak a nyereményjáték során szükséges mértékig tárolják, valamint tudomásul veszik, hogy a személyes adatok tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. Felek vállalják, hogy a személyes adatok kezelése során az érintett személyek esetén az esetleges adatkezelési incidenst a tudomásszerzést követő 24 órán belül igazolható módon a másik fél tudomására hozzák.

 8.      Egyéb kikötések
A BGYH Zrt. fenntartja a jogot, hogy a játékszabályt egyoldalúan módosítsa, a Játékot felfüggessze, vagy megszüntesse.
A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, azonban a Játékost terhel minden részvételéhez szükséges minden egyéb költség és felelősség (pl.: internetdíj, technikai eszközhöz kapcsolódó költségek).

A nyeremény felhasználója köteles a Fürdő házirendjét betartani a nyeremény felhasználása során. A BGYH Zrt. nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A Szervező a nyertes Játékosok megállapítását követően is jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.

A nyereményjátékban részt vevő személy minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen játékszabályzat feltételeit, továbbá lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag a Szervezőt illeti. A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.

A Szervező kizár minden felelősséget azért, ha a nyeremények kézbesítése technikai okból késedelmesen történik meg.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók.

A nyereménnyel kapcsolatban a Szervezővel szemben jótállási, vagy szavatossági igény érvényesítése kizárt.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért Szervező felelősséget nem vállal.

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit. Szervező kijelenti, hogy a Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook nem vesz részt, a nyertes a nyereményt a Facebooktól nem követelheti. 

Budapest, 2022. július 26.

 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.